آنتراکت

جيک جيک ميکنم و خوش ميگذرد همچنان! ... حس خوبِ داشتن ِ همه ی اون چيزهايی که ميتونی داشته باشی و داري، و ناديده گرفتن همه ی اون چيزهايی که بايد داشته باشی و نداری. گاهی بايد فقط زنده گی کرد. کم و بيش اش هم بماند تا بعد!

/ 25 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Nima Dingaliga

تحصن کنيد که من ميخوام برم کانادا!!!!!!

LEON

و اين خيلی خوبه!

داداشی///کولی

؟ جيک جيک ؟ هنرت يه هنر! شصت هفتاد ميليونيه !زياد به خودت غره نشو که فکر کنی شاه کاری!همه دارن همين جوری که تو داری جيک جيک می کنی ، می جيک جيک اند!

rosa

مشکوکه!بايد گزارش کنم!آفتاب پرستی که جيک جيک ميکرد! واسه نوه هام تعريف ميکنم ...

mani

گاهی بايد تنها زندگی کرد !!!!!! راستی آزاده ُ من هنوز زنده ام ؟؟؟