سکوت دسته‌ گلی بود میان حنجره‌ی من ترانه‌ی ساحل، نسیم بوسه‌ی من بود و پلک باز تو بود. بر آبهای پرنده‌ی باد میان لاله‌ی صدها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
8 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
8 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
11 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
14 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
10 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
شهریور 82
1 پست
تیر 82
5 پست